КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 25 липня 2002 р. N 1050
Київ

Про затвердження Положення про
Представництво Міністерства закордонних
справ України на території України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )

Відповідно до статті 6 Закону України “Про дипломатичну
службу” (2728-14) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про Представництво Міністерства
закордонних справ України на території України, що додається.

Прем’єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 27

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 25 липня 2002 р. N 1050

                            ПОЛОЖЕННЯ
           про Представництво Міністерства закордонних
                справ України на території України


     1. Це  Положення  визначає   статус,   завдання   і   функції
Представництва МЗС на території України.

     2. Представництво   МЗС   на   території   України   (далі  -
Представництво) входить до системи органів  дипломатичної  служби,
утворюється Кабінетом Міністрів України і підпорядковується МЗС.

     Представництво утворюється в регіонах України,  де є іноземні
консульські установи чи представництва міжнародних організацій.

     3. Округ Представництва (частина території України,  в  межах
якої Представництво здійснює свої повноваження)   визначається МЗС
з урахуванням меж  консульських  округів  іноземних  дипломатичних
представництв і консульських установ.

     4. У  своїй   роботі  Представництво  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами  України,  актами  Президента  України,
Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода
на  обов'язковість  яких  надана  Верховною  Радою  України,   цим
Положенням, а також наказами та інструкціями МЗС.

     5. Основними завданнями Представництва є:

     сприяння розвитку   дружніх  відносин  України  з  іноземними
державами,     розширенню     економічних,      науково-технічних,
гуманітарних, культурних, спортивних зв'язків і туризму;

     подання допомоги іноземним консульським установам у виконанні
ними функцій щодо захисту  прав  і  законних  інтересів  іноземних
фізичних  та  юридичних  осіб,  у здійсненні інспекцій щодо суден,
літаків та їх екіпажів, а також інших функцій;

     сприяння місцевим органам виконавчої влади у здійсненні  ними
міжнародних   зв'язків,   подання   їм   відповідної   методичної,
консультаційної та інформаційної допомоги;

     виконання інших завдань згідно із законодавством України.

     6. Представництво відповідно до покладених на нього завдань:

     а) оформляє  візи  для   в'їзду   іноземців   та   осіб   без
громадянства в Україну;

     б) запитує та легалізує документи;

     в) веде  облік  працівників  іноземних  консульських установ,
членів їх сімей,  а також інших категорій іноземців,  реєструє  їх
паспортні документи;

     г) сприяє    іноземним    дипломатичним   представництвам   і
консульським установам,  представництвам міжнародних організацій в
організації  поїздок  їх  посадових осіб по округу Представництва,
зустрічей з представниками місцевих органів  виконавчої  влади  та
органів  місцевого  самоврядування,  у  проведенні протокольних та
культурних заходів,  подає необхідну допомогу іноземним делегаціям
і   посадовим  особам  МЗС  у  розробленні  та  виконанні  програм
перебування в окрузі:

     г) інформує  іноземні  консульські  установи,  розташовані  в
межах  округу  Представництва,  про  факти затримання,  арешту або
смерті   громадян   держав,   які    вони    представляють,    про
дорожньо-транспортні пригоди,  катастрофи, нещасні випадки і подає
допомогу в установленні  контактів  представників  цих  установ  з
компетентними органами України;

     д) здійснює  у  межах  своїх  повноважень загальний нагляд за
виконанням місцевими органами виконавчої влади  і  територіальними
органами   центральних   органів   виконавчої   влади  міжнародних
договорів України та надає відповідні роз'яснення;

     е) сприяє місцевим органам виконавчої влади і  територіальним
органам   центральних  органів  виконавчої  влади  в  установленні
контактів з іноземними консульськими установами;

     є) здійснює прийом громадян України,  іноземців та  осіб  без
громадянства з питань, що належать до його компетенції;

     ж) виконує інші функції відповідно до законодавства.

     7. Керівництво  Представництвом  здійснює Міністр закордонних
справ.

     8.  Представництво очолює Представник МЗС, який призначається
на  посаду  і  звільняється  з посади Міністром закордонних справ.
( Абзац  перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )

     У разі відсутності Представника МЗС  його  обов'язки  виконує
старший за посадою працівник Представництва.

     9. Представництво  регулярно інформує МЗС з усіх питань своєї
діяльності,  а також  подає  Міністерству  в  установлені  терміни
перспективний   план  роботи,  звіт  про  роботу  за  рік,  проект
кошторису Представництва, фінансово-бухгалтерські та інші звіти.

     10. Гранична чисельність працівників Представництва  у  межах
граничної  чисельності  працівників МЗС, штатний розпис і кошторис
затверджуються Міністром закордонних справ. ( Пункт 10 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1106  ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003 )

     11. Для забезпечення виконання своїх  функцій  Представництво
за  погодженням з МЗС може залучати згідно із законодавством осіб,
які не перебувають у штаті представництва.

     12. Дипломатичним  працівникам  Представництва   присвоюються
дипломатичні  ранги відповідно до Закону України "Про дипломатичну
службу" ( 2728-14 ).

     Ротація дипломатичних    працівників    Представництва,    їх
навчання, підвищення кваліфікації, стажування в підрозділах МЗС та
закордонних дипломатичних установах України здійснюється згідно із
загальним планом ротації та іншими планами МЗС.

     13. Представництво  утримується  за рахунок коштів державного
бюджету в межах видатків, передбачених для МЗС.

     14. Представництво  є  юридичною  особою,   має   самостійний
баланс,  рахунки  у  відповідному  органі Державного казначейства,
штампи,  печатки із зображенням Державного Герба України та  своїм
найменуванням.